Servering

Home  >>  Servering

På Furu­haugli kan man velge mel­lom ulike typer ser­ve­ring. Åpnings­tid fra kl 08–22 om som­meren og kl 12–20 på vin­te­ren. Dette kan utvi­des i for­bin­delse med spe­si­elle arran­ge­men­ter eller i helgene.

Restaurant/Kafé

I res­tau­ran­ten har vi en spise­sal med 40–50 sitte­plas­ser hvor det ser­ve­res hjemme­la­get mat med drikke til. Dagen kan star­tes med fro­kost­buf­fet og fort­sette med ulike lunsj­ret­ter eller våre kjente rømme­vaf­ler. Til mid­dag ser­ve­res en lang rekke tra­di­sjons­rike ret­ter fra menyen samt noen mer inter­na­sjo­nale. Vi ser­ve­rer flat­brød og annet godt til­be­hør til alle mid­dags­ret­ter. På menyen fin­nes også Dagens med kaffe og des­sert eller lekre 3-retters mål­tid med fisk og vilt. Vi fisker selv i fjell­van­nene rundt oss, og om høs­ten er det vilt som står i fokus. På god­værs­da­ger er det fint å nyte utsik­ten, en mat­bit og litt drikke fra terrassen.

Sel­skaps­lo­kale

De siste årene har vi hatt flere buss­grup­per, dåps­fes­ter, kon­fir­ma­sjon, bryl­lup, jubi­leum eller andre fami­lie­sam­men­koms­ter. Vi tar imot både store og små grup­per og kan ser­vere inn­til 75 per­soner sam­ti­dig ved å inklu­dere peise­stua sam­men med spise­sa­len. Ta kon­takt for fore­spørs­ler og gode priser..

Peise­stue og bar

Moskus sensur1060x450I til­legg til spise­sa­len har vi også en peise­stue med stor­skjerm, musikk og bar for 40–50 per­soner. Sam­men utgjør dette en kom­plett pakke for sel­ska­per med alle ret­tig­he­ter. Etter ser­ve­ring fra meny bestå­ende av ulike fjell­ret­ter i spise­sa­len, kan gjes­tene for­flytte seg inn i peise­stuen hvor kaffe med Cog­nac eller likør kan nytes til spra­kende peis. Utover kvel­den kan drin­ker, vin eller fatøl nytes fra baren i peise­stua. Vi har også et godt sam­ar­beid med Atna eller Huber­tus bryg­geri for ser­ve­ring av eks­klu­sive sor­ter for Dovre­fjell, som f.eks Moskus.…