Om oss

Home  >>  Om oss

His­to­rie

I 1930 kom de første turis­ter til Furu­haugli. På den tiden var det seter her oppe og det var beste­mor Olga som styrte. De aller første gjes­tene fikk leie en hytte for 1 krone per seng. Beho­vet for utvi­delse meldte seg umid­del­bart og ny hytte med 2 sove­rom og kjøk­ken ble bygd. I 1952 kom et større behov for bespis­ning også. Anne og Ola som da var nytt vert­skap åpnet kafé med 18 sitte­plas­ser. På vin­ters­tid ble det bygd cam­ping­hyt­ter slik at de var klare når turis­tene kom om som­meren. I løpet av 70-tallet ble seter­drif­ten lagt ned til for­del for det sta­dig økende besø­ket av turis­ter. Sani­tær­an­leg­get sto fer­dig i 1980 og tiden med utedo og uten­dørs vask var forbi. I 1989 over­lot Anne og Ola ansvar for går­den til sin eldste sønn og flyt­tet per­ma­nent opp på fjel­let. Fra da har Furu­haugli vært åpen hele året. Siden har det skjedd store for­and­rin­ger utover 90-tallet. Ny kafé med spise­sal, TV/kjellerstue, peise­stue, resep­sjon, og pri­vat­bo­lig ble byg­get over flere år. Nye hyt­ter ble også satt opp for å gi plass til hele buss­grup­per. I 2000 tok dagens vert­skap, Inger-Lise & Stein over drif­ten av Furu­haugli. Data­ak­de­ren gjorde sitt inn­tog på fjel­let, og større hyt­ter ble byg­get om for å gi plass til kjøk­ken og bad. Det økende antall bestil­lin­ger gjorde også at 8 nye hyt­ter ble byg­get for å til­freds­tille et økende krav til kom­fort. På cam­ping har det også skjedd for­and­rin­ger med nye områ­der. I til­legg har det duk­ket opp leke­plass, ball­binge og bål­plass på ute­area­let. Neste gene­ra­sjon har også begynt å sette sitt preg på plas­sen. Inter­esse for ved­li­ke­hold og mat­la­ging viser at tra­di­sjo­nene vil bestå på Furu­haugli også i fremtiden.

Miljø

Miljofyrtarn-logo

De siste årene har vi også lagt vekt på miljø og energi­spa­ring. Dette har resul­tert i god­kjen­ning som Miljø­fyr­tårn bedrift. Selv om vi har denne god­kjen­nin­gen, så er vi hele tiden nødt til å for­bedre miljø­re­sul­ta­tene. Dette betyr større fokus på sor­te­ring av søp­pel, hvor gjes­tene også må delta. Sam­men skal dette gi et bedre miljø og klima innen­for og uten­for bedrif­ten. Vi øns­ker med dette å vise at vi til­hø­rer begre­pet Bære­kraf­tig Reiseliv.