Kontakt

Home  >>  Kontakt

Ta gjerne kon­takt med oss på tele­fon eller e-post (se under).

Veien hit

Furu­haugli Turist­hyt­ter lig­ger ved E6 mel­lom Dom­bås og Hjer­kinn. Hvis du kom­mer kjø­rende står det store skilt som viser veien de 800 meterne opp­over mot Furu­haugli fra veien. Dom­bås er nær­meste tett­sted og lig­ger 15 km unna. Her fin­nes mat­bu­tik­ker, ben­sin­sta­sjo­ner, post, bank, apo­tek, jern­bane­sta­sjon og busstopp. For hen­ting på sta­sjon, ta kon­takt på forhånd.

Kart

Vis større kart

Trans­port

For hen­ting på tog eller bussta­sjon, gi beskjed ved bestilling.

Reise­ru­ter

Der­som du øns­ker å kom­bi­nere fjell, fjord og kyst­land­skap, så er både Kris­tian­sund, Molde og Åle­sund innen­for en rekke­vidde på 3 timer med bil. Alter­na­ti­vet er å ta Rauma­ba­nen fra Dom­bås til Åndals­nes. Dette reg­nes som en av Nor­ges flot­teste tog­tu­rer. Rund­tur som gir deg Troll­veg­gen, Troll­sti­gen, Geir­an­ger, Lom og Vågå i løpet av en 7 timers bil­tur, er også teo­re­tisk mulig. Men det anbe­fa­les et lengre opp­hold på hvert sted. Noen av de mest spek­ta­ku­lære attrak­sjo­ner i Norge er på denne ruten. En litt kor­tere tur er å kjøre mot Grims­da­len via Dom­bås. Først et besøk på mid­del­al­der­går­den Buds­jord med sine antik­vi­te­ter og museum, før turen går videre inn­over den vakre fjell­da­len. Her kan du også stoppe på Grims­dals­hytta kafé eller Berg­s­eng Seter med tra­di­sjo­nell drift. I enden av dalen kom­mer man ut i Foll­dal. Her lig­ger gru­vene som til­byr guidet tur 600 meter inn i fjel­let. Til slutt går turen opp til Hjer­kinn med View­point Snø­hetta eller Vill­rein­sen­te­ret, før man ven­der til­bake til Furuhaugli.

Avstand

NordVestSørØst
Opp­dal 63 km (E6)Molde 180 km (E6, E136, 64, E39, 662)Otta 64 km (E6)Tyn­set 108 km (E6, 29, 3, 30)
Trond­heim 182 km (E6)Kris­tian­sund 232 km (E6, 70)Lil­le­ham­mer 178 km (E6)Røros 161 km (E6, 29, 3)
Åle­sund 242 km (E6E136)Oslo 363 km (E6)