Aktiviteter

Home  >>  Aktiviteter

Vi kan tilby unike akti­vi­te­ter og opp­le­vel­ser på Dovre­fjell. Varia­sjon i dyre– og fugle­liv er spe­si­elt selv i euro­pe­isk måle­stokk, og nasjo­nal­park­om­rå­dene lig­ger der­for tett. Man kan ikke gå i disse fjel­lene uten å opp­leve still­het og ro på en helt spe­si­ell måte.

Opplevelser/Safari

1060x450-fiske-01Dovre­fjell er kjent for den spe­si­elle mos­kus­stam­men, og hver dag i som­mer halv­året arran­ge­res gui­dede turer med Mos­kus­opp­le­velse. Ved fore­spør­sel kan det også arran­ge­res turer på vin­ters­tid. Elg­sa­fari om kvel­den på Fok­s­tu­myra Natur­re­ser­vat er også en popu­lær akti­vi­tet om sommeren/høsten. Dette er også det beste områ­det for fugle­tit­ting om våren med sine 150 hek­kende arter. På myra fin­nes en til­rette­lagt sti for besøk på egen­hånd, samt et utkikks­tårn. I nær­he­ten lig­ger flere fiske­vann med ørret, røye eller harr, hvor du også kan få leid båter. Eller man kan prøve seg i elve­stryk eller oser. Fiske­kort fås kjøpt i resep­sjo­nen. Fjel­let i høst­drakt er en prakt­full opp­le­velse. Under kon­kur­ran­ser for jakt­hun­der på Dovre­fjell, er det mange som vel­ger Furu­haugli som over­nat­ting. Vi har dess­uten store flotte hyt­ter som er som skapt for å deles av jakt­ka­me­ra­ter med hun­der. Jakt­kort kjø­pes via www.inatur.no. Andre akti­vi­te­ter som heste­rid­ning, hunde­slede, alpint, raf­ting etc, kan videre­for­mid­les i resepsjonen.

Tur­mu­lig­he­ter

1060x450-tur-01I områ­det fin­nes mange tur­mu­lig­he­ter. Dette er bare et lite utvalg. Mehøe­run­den med start ved Furu­haugli er en lett rund­tur som tar ca. 3 timer. Man kan da også inklu­dere top­pen som utkikks­punkt for Dovre­fjell. Pile­grims­le­den går fra Oslo til Trond­heim og pas­se­rer Furu­haugli rett oven­for husene. En over­nat­ting eller kafé­stopp er der­for ide­elt på fer­den. Leden kan også bru­kes som tur­sti for besøk til våre naboer. Topp­tur til Snø­hetta på 2286moh kan lett kom­bi­ne­res med et opp­hold på Furu­haugli både som­mer og vin­ter. Fra Hjer­kinn går det skyt­tel­buss inn til Snø­heim hvor turen star­ter. Der­fra er det ca. 4 timer opp og 2–3 timer ned igjen. En tur– og syk­kel­trasé er også i ferd med å byg­ges over Dovre­fjell mel­lom Dom­bås og Hjer­kinn. Den har alle­rede pas­sert oss og der­for åpnet for flere mulig­he­ter for nye opp­le­vel­ser på syk­kel. Om vin­te­ren er det også flere mulig­he­ter på ski. Tråkke­ma­ski­nen med løy­per fra Dom­bås snur på Furu­haugli og man kan der­for gå i hele løype­net­tet. Sjekk www.skisporet.no/oppland/dovrefjell for opp­da­terte løy­per. For Alpint fin­nes løy­per en kort kjøre­tur unna, på Dom­bås (15min) eller Opp­dal (50min).

Attrak­sjon

1060x450-snohetta-01Dovrefjell’s store attrak­sjon i til­legg til mos­kus, er utvil­som View­point Snø­hetta med sine 25.000 besø­kende hvert år. Turen går i et til­rette­lagt område på Hjer­kinn og opp til selve utkikks­punk­tet. Her har man utsikt over Snø­hetta fjel­let, og er man hel­dig kan også mos­kus og reins­dyr sees fra samme punkt. Turen kan gjø­res av alle, og like gjerne i dår­lig som i godt vær.  Man kan også skue utover store deler av nasjo­nal­park­om­rå­det på denne siden av E6. På Vill­rein­sen­te­ret på Hjer­kinn byg­ges nå en ny tema­park basert på fangst­min­ner, natur­his­to­rie og kul­tur­min­ner gjen­nom tuse­ner av år. Dovre­fjell er et av leve­om­rå­dene for de siste opp­rin­ne­lige vill­rein­stam­mene i Europa. Ved besøk i disse nasjo­nal­park­om­rå­dene er vi gjes­ter i vill­reins rike og opp­ford­res til å vise akt­som­het. Dyrene er svært sår­bare for for­styr­relse, og leg­ger på flukt om den får teft av folk. Rundt Furu­haugli lig­ger også res­ter etter auten­tiske fangst­min­ner på rekke og rad. På Hjer­kinn står også den spe­si­elle Eysteins­kyr­kja i stein. Den er et sym­bol på pile­grimstra­fik­ken gjen­nom 1000 år og bru­kes mye også av dagens pile­grim­mer. Et lite stykke unna lig­ger Foll­dal gru­ver, som er verdt et besøk. Her får man komme dypt ned i fjel­let og har kan­skje en mulig­het til å se gruvetrollet.