foodeez-default-slider-image

75 fornøyde gjester

Furu­haugli lig­ger lunt til på Dovre­fjell 1007 meter over havet. Med belig­gen­het et stykke fra E6 oppe i bjørke­sko­gen er det et rolig sted og være for kropp og sjel. Plas­sen består av 29 små og store hyt­ter, 40 cara­van­plas­ser, sani­tær­an­legg, kafé med resep­sjon, spise­sal, peise­stue, bar og TV-stue. Noen av hyt­tene, sani­tær­an­leg­get og kafe­te­riaen er også til­pas­set rullestolbrukere.

I omgi­vel­sene rundt Furu­haugli er det flotte mulig­he­ter for natur­opp­le­vel­ser og akti­vi­te­ter. Vi har nært sam­ar­beid med ulike guider som kan ta dere med inn i mos­ku­sens rike eller på andre flotte opp­le­vel­ses­tu­rer. Det er også anled­ning for vand­ring på egen hånd langs mer­kede stier inn­over fjel­let. I områ­det fin­nes det også flere gode fiske­vann i til­legg til jakt­ter­reng for små­vilt og stor­vilt. På vin­te­ren kan man bare sette på seg ski­ene eller tru­gene uten­for hytte­dø­ren, og gå i vei.

Vel­kom­men til Furuhaugli